Общи условия

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “Френел” ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.frenel.net

Дефиниции и използвани съкращения

“Френел” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1715, жк.Младост 4, бл.477, ет.6, ап.29, ЕИК 175338974, тел./факс 02 974 38 60, уеб сайт: www.frenel.net, имейл: frenel_eood@abv.bg

ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.frenel.net
ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.
ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция
ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.frenel.net

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. “Френел” ООД” си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

Поръчки
Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. След  изпращането на поръчка наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на всички детайли по изпратената от вас поръчка. На запитвания изпратени от понеделник до четвъртък ще получите отговор в деня, следващ получаването на поръчката (ако е работен). На запитвания изпратени от петък до неделя (или други официални почивни дни), отговор ще получите в първия работен ден, следващ почивните дни.

Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
1. Наложен платеж
2. Плащане с банкова карта
3. Банков превод
4. Плащане чрез ePay акаунт
5. Плащане в офис на EasyPay
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на “Френел” ООД цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”,при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката,освен ако стоката не влиза в графа- безплатна доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване(удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разсписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на “Френел” ООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор
Договорът за продажба от разстояние между “Френел” ООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Френел” ООД.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и използвани от “Френел” ООД и/или упълномощени от нас трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н..

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена
На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира “Френел” ООД,като попълни “Формуляр за отказ от закупена стока”(който може да открие на сайта ни и да го изпрати на имейл:frenel_eood@abv.bg ,факс:02/874 38 60 или по друг начин), че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от “Френел” ООД защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на “Френел” ООД, рискът от случайното й изчезване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “Френел” ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Преглед на стоката. Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта www.frenel.net се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Други
“Френел” ООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като “Френел” ООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на “Френел” ООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. “Френел” ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. “Френел” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.