Инсталации за отнемане на нитрати.

Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти.
Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло.
Можем да решим този проблем чрез използване на автоматични инсталации с йонообменна смола – силен анионит.
Чрез Тест за проверка качеството на водата FXT-3-AQ – можете сами да определите съдържанието на нитрати във водата.