Брой жители  Твърдост -°dH *Месечен разход/м³/
5-10 10-15 15-20 20-25  25-30
 4  AF-15   AF-15   AF-25   AF-25   AF-35 15.0
 5   AF-15   AF-15   AF-25   AF-25   AF-35  20.0
 6   AF-15   AF-25   AF-25   AF-35   AF-45  25.0
 7   AF-25   AF-25   AF-35   AF-45   AF-45 35.0

*Изчислен на база разход 240л/ден на човек съгласно нормите по  Наредба №14.
Данните за месечният разход на вода са ориентировъчни.При всеки потребител месечният разход е различен, т.е. при избора на омекотителна инсталация, можете да се ориентирате – не само по броя живущи, но и по месечният разход.